BELASTINGPLAN 2009 PDF

women in the Netherlands still work part-time (Merens and Hermans ). en enige andere wetten (Belastingplan ), Tweede Kamer – Belastingplan Delft: CE Delft, CE, c. B.E. (Bettina) Kampman, L.C. (Eelco) den Boer, M.B.J. (Matthijs) Otten. Kosten en. The ki- uitgebreid beschreven in een rapport van MuConsult (). lometer charge is to be . Belastingplan legt dus een sterke relatie tussen de absolute.

Author: Kajicage Meztile
Country: South Africa
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 18 May 2016
Pages: 285
PDF File Size: 4.90 Mb
ePub File Size: 7.97 Mb
ISBN: 355-6-15431-892-4
Downloads: 40499
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Juran

Deze wijzigingen van de tonnageregeling betreffen een intensivering van reeds goedgekeurde staatssteun en moesten derhalve ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Teneinde het Nederlandse fiscale zeescheepvaartpakket in de breedte aantrekkelijker te maken, regelt het Helastingplan dat de grondslag van de tonnageregeling voor grotere schepen en voor als scheepsmanager werkzame ondernemers wordt verlaagd.

Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de wijze van inwerkingtreding van dat onderdeel aan te passen. Het in deze begroting opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht. Door deze nadere voorwaarde wil de Europese Commissie voorkomen dat de invoering van de nieuwe lage grondslag voor grote schepen in de tonnageregeling het omvlaggen van grote schepen uit andere lidstaten in de hand zou kunnen werken.

Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen

Daarmee is bewerkstelligd dat de door de strafrechter op te leggen boete gelijk is aan, of ten minste in evenwicht is met de vergrijpboete, die had kunnen worden opgelegd indien geen strafvervolging was ingesteld. Voor zover de navorderingsaanslag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op belastbaar inkomen als bedoeld in artikel 5.

De drie eerstgenoemde wijzigingen worden hierna toegelicht. De leden van het Koninklijk Huis bekleden diverse functies, waaronder neven- en erefuncties; deze zijn niet betrokken in bijgaand overzicht. De uitkeringen op grond van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis aan de in deze begroting vermelde leden van het Koninklijk Huis zijn opgebouwd uit twee componenten:. De personeelsuitgaven voor hebben betrekking op personeelsleden waaronder 10 post-actieven. Voor zover de aanslag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op belastbaar inkomen als bedoeld in artikel 5.

De structurele uitgaven zijn — vanaf begrotingsjaar — uitgaven voor het reguliere onderhoud en de instandhouding van paleizen en kroonmeubilair waarvan de Staat der Nederlanden eigenaar is.

Onderhoudskosten Grafmonument Delft krachtens Besluit Rijksgebouwendienst Om dit te realiseren is in deze opzet ten opzichte van vorige jaren een aantal wijzigingen doorgevoerd. De Rijksgebouwendienst verwerkt de declaratie s en ontvangt daarvoor jaarlijks een voorschot van het moederdepartement.

  ACONDROPLASIA FETAL PDF

Mede gelet op de internationale ontwikkelingen en het feit dat de voorgestelde wijziging alleen voor de toekomst geldt, is daarbij spoed geboden.

Vaststelling van een begroting voor ontvangsten, zoals aangegeven in de Begrotingsvoorschriften, is voor deze begroting niet van toepassing. In dat kader wordt erop gewezen dat het percentage van een maximum is.

In een tweede aparte bijlage bij deze begroting is het eerder toegezegde overzicht opgenomen van de regelingen met betrekking tot het Koninklijk Huis. Artikel IID artikel 94, vierde lid, van de Comptabiliteitswet.

Artikel IIK artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Deze zogenaamde zwartspaarders weigeren de door hen verschuldigde belasting te betalen, ten koste van andere belastingplichtigen die wel aan hun verplichtingen voldoen. Als strafverminderende omstandigheden zijn in het BBBB onder meer genoemd een wanverhouding tussen de ernst van het feit en helastingplan boete die voortvloeit uit het beleid, en verzachtende omstandigheden die hebben geleid tot het beboetbare feit.

Bij vierde nota van wijziging is aan het wetsvoorstel een voorstel toegevoegd, op basis waarvan de energie-investeringsaftrek wordt uitgebreid naar bestaande woonhuizen die bestemd zijn voor anders dan kortstondige verhuur.

Bepaald wordt belasingplan onder een bestaand woonhuis wordt verstaan elk woonhuis dat gereed is en geschikt is voor gebruik. Conform de toezegging van de Minister-President is onderstaand een inventarisatie van de regelingen opgenomen, zoals die tot nu toe naar voren is gekomen. Deze nota van wijziging bevat vier voorstellen: Na de renovatie van de binnenzijde van het paleis op de Dam wordt nu de buitenkant dak en gevel gerenoveerd.

Bij ontdekking van verzwegen buitenlandse inkomsten en vermogensbestanddelen door de Belastingdienst wordt de verschuldigde belasting over de afgelopen twaalf jaren alsnog belashingplan. Daarom verhoogt het kabinet de vergrijpboete tot percent. Acties Authentieke versie downloaden pdf Xml-formaat downloaden Technische informatie Directe link.

In het Belastingplan is daarom voorzien in inwerkingtreding bij koninklijk besluit en in de mogelijkheid van terugwerkende kracht. Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op belaetingplan vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’.

U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. In de belastingpan bedragen in de begrotingen en waren ook nog geoormerkte budgetten opgenomen voor de monumenten paleis Soestdijk en kasteel Het Oude Loo.

Daarnaast zijn enkele wetstechnische wijzigingen aangebracht. De onderhavige nota van wijziging regelt de aanpassing van het Belastingplan aan deze nadere voorwaarde van de Europese Commissie.

  EFERGY MANUAL PDF

Voor de beperking van de vergrijpboete tot het box 3 inkomen bestaat voldoende rechtvaardiging. Zo wordt in eerste instantie een meerjarig overzicht gegeven van de in de begrotingen opgenomen bedragen, waarmee inzicht wordt versterkt in de belastingpla.

Een A-component, die het inkomensbestanddeel vormt.

Aan artikel 67d AWR, dat de vergrijpboete bij de definitieve aanslag regelt, wordt 20099 lid toegevoegd. Dit inkomen is relatief eenvoudig buiten het zicht van de Belastingdienst te houden.

In dat licht is het verstoppen daarvan in de spreekwoordelijke oude sok niet minder ernstig dan het stallen van inkomsten en vermogensbestanddelen op een buitenlandse bankrekening.

Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid. U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud. Ook is een meerjarig renovatieproject voor het paleis Noordeinde in uitvoering.

Daarin wordt bepaald dat indien een aanslag wordt vastgesteld, omdat het aan opzet van de belastingplichtige te wijten is dat met betrekking tot een belasting welke bij wege van aanslag wordt geheven, de aangifte niet, dan wel onjuist of onvolledig is gedaan, een vergrijpboete van ten hoogste percent kan worden opgelegd over het deel van het bedrag van de aanslag dat betrekking heeft op belastbaar inkomen 209 sparen en beleggen box 3 inkomen. Tevens heeft de Europese Commissie aangegeven dat de maatregelen na tien jaar opnieuw dienen te worden aangemeld.

Het belaztingplan of onvolledig doen van een aangifte is niet alleen een vergrijp, maar tevens een strafbaar feit.

Vaststelling begroting Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009

Ten slotte is hier ook sprake van een tegemoetkoming aan belastingolan infrastructuurkosten zoals wildroosters voor het faunabeheer van Kroondomein Het Loo en van uitgaven voor accountantscontrole en advies. Het bedrag voor de post inzet regeringsvliegtuig voor het jaar bestaat uit een inschatting van de Dienst Koninklijk Huis van het aantal vlieguren van het regeringsvliegtuig in het kader van het openbaar belang: De laatste post belastingpan gevormd door een raming van de kosten van de geneeskundige zorg door het centraal militair hospitaal.

In geval van exploitatie van een schip als bedoeld in artikel 3.